Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017
Hình ảnh
Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49

Authors: Đặng, Đình Châu
Phạm, Việt Hải
Lê, Mạnh Thực

Nghiên cứu các phương pháp khác nhau trong lý thuyết định tính của phương trình vi phân hàm và kết hợp chúng để nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các phương trình vi phân hàm, phương trình tiến hóa và chỉ ra các khả năng ứng dụng của chúng trong mô hình sinh học. Các kết quả đạt được: Mở rộng bài toán nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình vi phân cho các phương trình tiến hóa trong không gian Ban nach; Áp dụng phương pháp nhiễu nửa nhóm kết hợp phương pháp xấp xỉ thứ nhất và phương pháp hàm Lyapunov-Razumikhin trong việc nghiên cứu phương trình vi phân hàm và phương trình vi phân có xung...

Title: Bài toán ổn định nghiệm của phương trình vi phân hàm và một số ứng dụng trong các quần thể sinh học : Đề tài NCKH. QG.09.49Authors: Đặng, Đình Châu
Phạm, Việt Hải
Lê, Mạnh ThựcKeywords: Bài…
Hình ảnh
"Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ"

Authors: Bùi, Thị Thu Hà

Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ; Đồng thời khảo sát thành phần, nội dung, khối lượng và ý nghĩa của tài liệu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ. Phân tích thực trạng tổ chức khoa học tài liệu tại trung tâm Lưu trữ qua thực hiện các khâu nghiệp vụ như: thu thập và bổ sung tài liệu, phân loại, xác định giá trị, xây dựng công cụ tra cứu. Từ đó, đưa ra nhận xét chung về công tác tổ chức khoa học tài liệu tại trung tâm Lưu trữ qua những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đưa một số giải pháp nhằm góp phần tổ chức kho tài liệu tại Trung tâm: đối với cơ quan quản lý ngành về công tác lưu trữ, UBND và Trung tâm Lưu trữ tỉnh, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ tổ chức khoa học tài liệu...

Title: Tổ chức khoa học tài l…