Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017
Hình ảnh
Phân tích nhóm hợp chất peflo hóa trong các loại mẫu môi trường: nước, trầm tích, cá bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần

12 hợp chất PFCs thuộc nhóm axit peflocacboxylic và muối pefloankyl sunfonat (chứa 4 đến 12 nguyên tử C trong phân tử) trong các mẫu môi trường nước, trầm tích và cá đã được phân tích bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ 2 lần (LC-MS/MS) kết hợp với xử lý mẫu bằng kỹ thuật chiết pha rắn sử dụng cột trao đổi anion yếu (WAX). Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy, đối với mẫu nước và mẫu cá, cả 12 PFCs được phân tích cho hiệu suất thu hồi tốt từ 87 tới 112% (4-17% CV) và 81-125% (3-12% CV), tương ứng. Đối với mẫu trầm tích, qui trình phân tích đáng tin cậy cho 10 hợp chất PFCs với hiệu suất thu hồi trong khoảng 80-121% (3-16% CV) ngoại trừ PFUdA và PFDoA. Giới hạn định lượng đối với 12 PFCs dao động từ 0,06 đến 0,6 ng/L cho mẫu nước và từ 0,01 đến 0,06 ng/g cho mẫu trầm tích và mẫu cá...

Title: Phân tích nhóm hợp chất peflo hóa trong các loại mẫu …
Hình ảnh
DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl

Chi Lan Hoàng thảo (Dendrobium) là một chi lớn của họ Phong lan. Trong nghiên cứu này, nguồn mẫu Dendrobium được phân loại bằng phương pháp DNA barcoding thông qua 4 chỉ thị phân tử gồm rbcL, matK, trnL và ITS. Sau đó, quy trình nhân giống in vitro loài này đã được xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu nghiên cứu là Dendrobium transparens Wall. ex Lindl. Môi trường nuôi cấy MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung kinetin 0,3 hoặc 0,5 mg/l là thích hợp để nhân nhanh protocorm. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 10% nước dừa là thích hợp nhất để phát sinh chồi in vitro từ protocorm. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 0,5 mg/l kinetin là thích hợp nhất để nhân nhanh chồi in vitro với hệ số nhân 6,33. Môi trường MS+30 g/l saccharose+8 g/l agar có bổ sung 0,3 mg/l IAA là môi trường tạo rễ tốt nhất (số rễ/chồi 4,80; chiều dài rễ: 2,07 cm). Cây i…
Hình ảnh
Các hợp chất dễ bay hơi từ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Smith) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet), mẫu được thu ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa vào tháng 8 năm 2016. Hàm lượng tinh dầu đạt 0,7% trọng lượng tươi, được phân tích bằng Sắc ký khí (GC) và sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS). 31 hợp chất chiếm 94,6% tổng lượng tinh dầu. Thành phần của tinh dầu là các monotecpen (42,6%) và các sesquitecpen (52,0%) với các hợp chất chính trong tinh dầu là zerumbon (40,6%), camphen (9,3%), -humelen (6,8%), camphor (5,8%), 1,8-cineol (5,8%) và santolina trien (5,7%).

Title: Các hợp chất dễ bay hơi từ loài Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Smith) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh HóaOther Titles: Volatile constituents of Zingiber zerumbet (L.) Smith in Ben En National Park, Thanh Hoa ProvinceAuthors: Trịnh, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thanh Hương
Lê, Thị HươngKeywords: Bến Én;Gừng gió;Thanh Hóa;Zerumbone;Zi…
Hình ảnh
Enhance production of MnP by Phanerochaete Chrysosporium and evaluation of glyphosate degradation

Nghiên cứu tăng khả năng sinh tổng hợp manganese peroxidase (MnP) ở nấm Phanerochaete chrysosporium và bước đầu ứng dụng để phân hủy glyphosate

Authors: Nguyen, Minh Quang
Le, Hoai Diem Phuong
Luong, Bao Uyen

Ligninolytic enzymes include Manganese peroxidase enzymes, Lignin peroxidase (LiP), Laccase (Lac) have ability to degrade lignin and difficult decomposition complexes. Many studies proved that ligninolytic enzymes have ability to degrade glyphosate. In which, Manganese peroxidase (MnP) produced by Phanerochaete Chrysosporium, a white rot fungus, have ability to degrade glyphosate. Therefore, one of the ways to increase glyphosate degradation efficiency is to increase the MnP activity of Phanerochaete chrysosporium. The objective of this study was to increase the efficiency of glyphosate degradation by investigating the effect factors (such as glucose, ammonium tartrate conce…
Hình ảnh
Khả năng tập chống chịu hạn hán của khoai tây (Solanum tuberosum L.) giống Diamant trên môi trường có bổ sung sorbitol

Authors: Lê, Quỳnh Mai
Phùng, Thị Thu Hương

Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the most important crops in the world, places in the fourth in production. Climate change, specially sea level rising and drought significantly reduce yield of crops, including potato. Many researches showed that some plant species have ability to acclimate to environment stresses. In this study, the drought acclimation, the increasing of drought tolerance in plant achieved after a period of time exposed to the lower level of drought stress, was evaluated on in-vitro potato Diamant variety explants. The shoots of potato were grown on medium containing different concentration of sorbitol for 7 days to be considered as drought acclimation explants. Then the explants were transferred to mediums with higher sorbitol concentrations for further 14 to 28 days. Initial results showe…
Hình ảnh
Nghiên cứu ảnh hưởng của hơi nước đến quá trình oxi hóa trực tiếp bezen thành phenol bằng oxi trên xác tác V-W-Oxit/SiO2

Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc

Đề tài dùng các chất xúc tác chứa xeri oxit, các muối nitrat được tẩm trên các chất mang hỗn hợp (nhôm oxit và CeO2). Phản ứng p-Xylen được tiến hành trên sơ đồ dòng vi lượng tại các nhiệt độ 200-3000C, tốc độ dòng khí tổng là 12l/h và khối lượng xúc tác là 1g. Nồng độ của p-Xylen và không khí trong hỗn hợp khí phản ứng tương là 0,34 và 10,5% mol. Nồng độ hơi nước nóng trong dòng khí thay đổi trong khoảng 0-3,2% mol.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, trong các xúc tác đơn oxit 10Cu/γ-Al2O3 có khả năng chịu hơi nước tốt nhất và độ chịu nước của nó xấp xỉ với xúc tác lưỡng oxit 10Cu15Mn/ γ- Al2O3. Xúc tác 10Cu10Cr/y-Al2O3 vừa có hoạt độ cao nhất vừa có độ bền với ảnh hưởng của hơi nước cao. Xúc tác 5 Mn2Ce/α-Al2O3có độ bền cao trong môi trường hơi nước có thể do trong các xúc tác này, các tâm Mn tương tác với CeO2 làm hơi nước hấp phụ tr…
Hình ảnh
Nghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động lưu trữ trong các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La

Authors: Quàng, Văn Bằng

Quy định chung về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý và hoạt động đối với công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được Bộ Nội vụ tổng hợp tại Điều 3 Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức:
1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác văn thư, lưu trữ
a) Tổ chức xây dựng, ban hành, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ theo thẩm quyền...

Title: Nghiên cứu các…