Phân tích nhóm hợp chất peflo hóa trong các loại mẫu môi trường: nước, trầm tích, cá bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần

12 hợp chất PFCs thuộc nhóm axit peflocacboxylic và muối pefloankyl sunfonat (chứa 4 đến 12 nguyên tử C trong phân tử) trong các mẫu môi trường nước, trầm tích và cá đã được phân tích bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ 2 lần (LC-MS/MS) kết hợp với xử lý mẫu bằng kỹ thuật chiết pha rắn sử dụng cột trao đổi anion yếu (WAX). Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy, đối với mẫu nước và mẫu cá, cả 12 PFCs được phân tích cho hiệu suất thu hồi tốt từ 87 tới 112% (4-17% CV) và 81-125% (3-12% CV), tương ứng. Đối với mẫu trầm tích, qui trình phân tích đáng tin cậy cho 10 hợp chất PFCs với hiệu suất thu hồi trong khoảng 80-121% (3-16% CV) ngoại trừ PFUdA và PFDoA. Giới hạn định lượng đối với 12 PFCs dao động từ 0,06 đến 0,6 ng/L cho mẫu nước và từ 0,01 đến 0,06 ng/g cho mẫu trầm tích và mẫu cá...

Title: Phân tích nhóm hợp chất peflo hóa trong các loại mẫu môi trường: nước, trầm tích, cá bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần
Other Titles: Analytical method applied for perfluororinated chemicals in water, sediment and fish by liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Authors: Nguyễn, Thúy Ngọc
Phan, Đình Quang
Lê, Hữu Tuyến
Trương, Thị Kim
Phùng, Thị Vĩ
Phạm, Hùng Việt
Dương, Hồng Anh
Keywords: PFCs;LC-MS/MS;nước;trầm tích;cá
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 3
Description: tr. 87-93
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60784
ISSN: 2588-1140
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này