Bài viết: "Địa chất thủy văn đô thị"

Authors: Đoàn, Văn Cánh

Địa chất thủy văn đô thị là một lĩnh vực mới trong địa chất thủy văn hiện đại. Nó nghiên cứu sự tác động qua lại giữa tài nguyên nước dưới đất với môi trường xung quanh trong đô thị, nghĩa là nó nghiên cứu vai trò của nước dưới đất trong việc cung cấp nước đô thị và tác động của hoạt động kinh tế trong đô thị đến sự tồn tại vận động của nước dưới đất, đến chất lượng và trữ lượng nước dưới đất.

Tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18718

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này