Giới thiệu đề tài nghiên cứu

"Nghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc phục vụ xây dựng công viên địa chất (Geopark)

 Đề tài NCKH. QG.08.12

Authors: Tạ, Hòa Phương
Nguyễn, Văn Vượng
Đào, Nhật Trưởng
Đặng, Văn Đào

Tổng hợp tài liệu và nghiên cứu bổ sung về địa chất, khắc họa tính đa dạng và độc đáo về địa chất của vùng nghiên cứu như một tài nguyên vô giá về địa chất xứng đáng được khai thác phục vụ du lịch. Phân loại địa hình, phát hiện những cảnh quan đẹp, hấp dẫn, phục vụ du lịch. Biên tập lại bản đồ nền địa chất cho vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc, xây dựng bản đồ địa mạo và bản đồ tiềm năng du lịch vùng cao nguyên đá vôi Đồng Văn - Mèo Vạc. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các thế mạnh còn ở dạng tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế du lịch bền vững cho vùng cao nguyên đá, đủ điều kiện để xây dựng một công viên địa chất (Geopark) Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên (chủ yếu là địa chất, địa lý - địa mạo) của vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc, tìm ra những nét tiêu biểu nhất, đáp ứng các tiêu chí Công viên địa chất do UNESCO xác lập, làm cơ sở cho việc xây dựng công viên địa chất. Đế xuất giải pháp nhằm phát huy các đặc thù về điều kiện tự nhiên, xã hội và văn hóa dân tộc phục vụ phát triển kinh tế du lịch bền vững. Xây dựng một số bản đồ phục vụ quy hoạch phát triển du lịch...

Mời các bạn tham khảo bài viết tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23503Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này