Môi trường phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận thực trạng và giải pháp ( Bộ sưu tập Việt Nam học)

Authors: La, Nữ Ánh Vân

Tại đường linhk: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25253

Du lịch Bình Thuận hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở tthành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, đóng góp 10% GRDP, thu hút 7 triệu lượt khách (trong đó khoảng 850.000 khách quốc tế), tăng trưởng bình quân khách quốc tế từ 12 – 14%/năm, khách nội địa từ 10 – 12%/năm; Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, Mũi Né là khu du lịch quốc gia, từng bước xây dựng Phú Quý là điểm du lịch quốc gia; xây dựng thành phố Phan Thiết thành đô thị du lịch.
Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, ngành Du lịch sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp quan trọng, trong đó phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh, thân thiện của người dân và du khách trong hoạt động du lịch. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các quy hoạch chi tiết phát triển du lịch ở các vùng, địa bàn toàn tỉnh, xúc tiến xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né, điểm du lịch quốc gia Phú Quý, đô thị du lịch Phan Thiết và thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận thành trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia...


 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này