Quản trị nhân lực tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc :

 Authors: Nguyễn, Ngọc Linh

Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực Trung ương I và các doanh nghiệp Lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty là tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản, thu mua lương thực hàng hóa cho nông dân, bình ổn giá cả, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Ngày 25/9/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1544/QĐ-TTg chuyển Tổng Công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Bắc. Cuối năm 2009, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sáp nhập nguyên trạng Tổng Công ty Muối thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.
Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 982/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Ngày 25/4/2011, Thủ tường Chính phủ ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Ngày 14/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2012 - 2015.
...

Chi tiết tham khảo bài viết tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34105Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này