"Xác định đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay"

 Tác giả: Nguyễn Minh Phương với bài viết: "Xác định đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay" trong Bộ sưu tập Việt Nam học (LIC)

Link liên kết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25436

Việc phân chia các điểm dân cư và đất đai khác nhau thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ phải dựa trên những nguyên tắc nhất định. Các nguyên tắc đó là:

+ Nguyên tắc kinh tế  trong phân chia hành chính – lãnh thổ đòi hỏi phải tính đến đặc điểm và phương hướng phát triển nền kinh tế trên kinh tế, phải tính đến số lượng và mật độ dân cư, khả năng gắn bó với các trung tâm kinh tế và tình hình giao thông.
+ Nguyên tắc dân tộc  đòi hỏi phải tính toán đến toàn diện đến các thành phần dân tộc trong dân cư, bảo đảm phát triển đồng đều của các dân tộc và các sắc tộc. Cần có hình thức tự trị phù hợp, như trước đây nước ta đã thành lập các đơn vị hành chính khu tự trị ở Việt Bắc và Tây Bắc. Nay không còn các đơn vị hành chính này nữa song vẫn có sự phân biệt các tỉnh đồng bằng, đô thị và tỉnh miền núi.
+ Nguyên tắc bộ máy gần gũi với dân cư đòi hỏi chính quyền phải gần dân, giải quyết yêu cầu chính đáng của nhân dân, mặt khác phải để cho nhân dân có thể tham gia quản lý nhà nước, phát huy tính sáng tạo của quần chúng. Để bảo đảm điều này, đơn vị hành chính phải có diện tích, khoảng cách vừa đủ phù hợp với khả năng quản lý của bộ máy quản lý và phải tổ chức thành nhiều cấp độ, để dễ dàng trong việc chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát cấp dưới giải quyết các nhu cầu của dân.
Ngoài ra còn có các nguyên tắc khác như: bảo đảm điều kiện tự nhiên, an ninh quốc phòng, truyền thống văn hóa và mối quan hệ với các đơn vị hành chính khác.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này